Events

November 2018

Nov

21

Wednesday

Nov

22

Thursday

Nov

23

Friday

Thirst

Time: Fourth Friday of the month, 6:00 PM - 8:30 PM   

Elevate

Time: Fourth Friday of the month, 7:00 PM - 8:30 PM   

Nov

25

Sunday

Script

Time: Second Sunday, Fourth Sunday of the month, 1:00 PM - 3:00 PM   

Nov

27

Tuesday

Nov

28

Wednesday

Nov

29

Thursday

Nov

30

Friday

December 2018

Dec

01

Saturday

Dec

02

Sunday

Dec

04

Tuesday

Dec

05

Wednesday

Dec

06

Thursday

Dec

07

Friday

Dec

09

Sunday

Script

Time: Second Sunday, Fourth Sunday of the month, 1:00 PM - 3:00 PM   

Dec

11

Tuesday

Dec

12

Wednesday

Dec

13

Thursday

Dec

14

Friday

Thirst

Time: Second Friday of the month, 6:00 PM - 8:30 PM   

Elevate

Time: Second Friday of the month, 6:00 PM - 8:30 PM   

Dec

15

Saturday

Dec

16

Sunday

Dec

18

Tuesday

Dec

23

Sunday

Dec

25

Tuesday

Dec

30

Sunday

Dec

31

Monday

January 2019

Jan

01

Tuesday

Jan

03

Thursday

Jan

04

Friday

Jan

05

Saturday

Jan

06

Sunday

Jan

08

Tuesday

Jan

09

Wednesday

Jan

10

Thursday

Jan

11

Friday

Thirst

Time: Second Friday of the month, 6:00 PM - 8:30 PM   

Elevate

Time: Second Friday of the month, 6:00 PM - 8:30 PM   

Jan

13

Sunday

Script

Time: Second Sunday, Fourth Sunday of the month, 1:00 PM - 3:00 PM   

Jan

15

Tuesday

Jan

16

Wednesday

Jan

17

Thursday

Jan

18

Friday

Jan

19

Saturday

Jan

20

Sunday

Jan

22

Tuesday

Jan

23

Wednesday

Jan

24

Thursday

Jan

25

Friday

Thirst

Time: Fourth Friday of the month, 6:00 PM - 8:30 PM   

Elevate

Time: Fourth Friday of the month, 7:00 PM - 8:30 PM   

Jan

27

Sunday

Script

Time: Second Sunday, Fourth Sunday of the month, 1:00 PM - 3:00 PM   

Jan

29

Tuesday

Jan

30

Wednesday

Jan

31

Thursday

February 2019

Feb

01

Friday

Feb

02

Saturday

Feb

03

Sunday

Feb

05

Tuesday

Feb

06

Wednesday

Feb

07

Thursday

Feb

08

Friday